Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2021

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021
image_print