Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 221 Ν. 4412/2016)

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print