Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»