Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ-ΣΚΑΛΩΤΗΣ»