1

Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980, στην επιτροπή τμηματικής παραλαβής εργασιών για το έτος 2016