Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, σε περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το έτος 2024

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023
image_print