1

Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στο άρθρο 15 «Μεταβατικές διατάξεις»