1

Σύνταξη μελετών ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 21.154,29€ στο έτος 2023.