Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΗΥ-9410, ΚΗΥ-9596, ΚΗΥ-5989 ΚΗΥ-9456,ΚΗΥ 9523 ΚΗΥ 5289

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
image_print