1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.