1

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 90.000,00€ στο τρέχον οικ. έτος και 158.000,00€ στο έτος 2024.