Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Σύσταση πάγιας προκαταβολής για συμπληρωματική διάθεση πίστωσης ύψους 3.750,00 € εις βάρος του Κ.Α. 8251 ώστε η συνολική πάγια προκαταβολή να ανέλθει για το 2011 στο ποσό των 6.000,00 € με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δαπανών

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011
image_print