Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Σύσταση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 3 της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474 τ. Β΄/14-02-2018), περί «καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print