Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού