Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης “Δημιουργική Δράμα” με κωδικό ΟΠΣ 5031729 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2023
image_print