Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Τροποποιημένη Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου ¨Λειτουργία Κέντρου Ημερησιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ( Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Δράμας.

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
image_print