Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση απόφασης Ο.Ε. – Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας κατ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 2 περ.β του ν. 4412/2016

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020
image_print