Τροποποίηση συμφωνητικών μίσθωσης στο σχολικό και αγροτικό κλήρο της Τ.Κ.Κουδουνίων