1

Τροποποίηση της αριθ.47/2017 απόφασης σχετικά με την Πλήρωση κενών θέσεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για την καθαρι- ότητα των σχολικών μονάδων