Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΕΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
image_print