Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της αριθμ. 342/2019 ΑΟΕ με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας – αξιολό-γησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/ν-σης Περ/ντος & Πρασίνου έτους 2020 – αντικατάσταση τακτικού μελους της, επιτροπής με νέο»

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
image_print