Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της αριθμ. 674/2018 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το διάστημα από 01-09-2019 έως 31-12-2019 και ορισμού αυτών για το έτος 2020

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print