Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 688/2015 (ΑΔΑ : Ω7ΓΤΩ9Μ-59Θ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρηματοδοτούμενη από το Πράσινο Ταμείο πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπόγειου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για τον Δήμο Δράμας », με Κωδικό Έργου 14-01-01-002-01, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020
image_print