Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 15263/26-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΒ8ΦΩ9Μ-3Λ6) Απόφασης του Δημάρχου Δράμας, σχετική με τη συγκρότηση και ορισμό μελών τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη στον Δήμο Δράμας στα πλαίσια των διαδικασιών κινητικότητας του Ν. 4440/2016

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021
image_print