1

Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 12/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας – ορισμός Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας” όπως αυτή είχε τροποποιηθεί και ισχύει