Τροποποίηση της κατηγοριοποίησης και αδειοδότησης της αθλητικής εγκατάστασης(ΑΠΚ «Δ.ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ») – ν. 4479/2017 (Α΄94) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄21) και άλλες διατάξεις.