Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της με αρ.409/2019 ΑΔΣ περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022
image_print