Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της με αριθμ. 141/2012 ΑΔΣ με θέμα « Ίδρυση και Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 18/2015 και 507/2016 ΑΔΣ όμοιες

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print