Βεβαίωση Π.Ο.Υ. Ανάθεσης εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για το οικονομικό έτος 2024.