1

Βεβαίωση ποσοστού 40% επί του αμφισβητούμενου ποσού λόγω άσκησης προσφυγής – Πέτρος Διαμαντής