Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιων χώρων περιοχής ανάμεσα στις πηγές Αγ. Βαρβάρας και στο δημοτικό κήπο Δράμας”.-υποέργο 1 και 2.Απόφαση ένταξης 45170/26-4-2018 υπουργείου οικονομίας & ανάπτυξης-ΣΑΕΠ-031/1.Κωδικό ΟΠΣ 5010732 Επιχ/κό πρόγραμμα ΑΜΘ ΕΣΠΑ 20

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021
image_print