1

Δελτίο τίπου – Πίνακα Θεμάτων της 3ης /04-02-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το δελτίο τύπου