1

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της εργασίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2017 – Aπρίλιος 2018»

Ο Δήμαρχος Δράμας

προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2017 – Aπρίλιος 2018», προϋπολογισμού 39.680,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ