1

Διεξαγωγή Διαγωνισμού “Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου Δράμας”

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Κατεβάστε το TedNotices

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ευρωπαϊκό Ενιαίο ‘Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Χρονοδιαγράμματα Παραδόσεων

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Υποδείγματα Εγγυητικών

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Σχέδιο Σύμβασης

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Κατεβάστε τον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Κατεβάστε τον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ