1

Δημοσίευση διακήρυξης Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων με MIS 357326 – 357343 – 357344 – 363764»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

1. Ο δήμος Δράμας , προκηρύσσει την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων με MIS 357326 – 357343 – 357344 – 363764»,, με προεκτιμώμενη αμοιβή 34.672,86 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η παραπάνω συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές:

1. 4.834,56 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 6
2. 24.172,80 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 9
3. 5.665,50 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 14
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της Υπηρεσίας, δηλαδή από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, ταχ.δ/νση: Δημαρχείο Δράμας, οδός: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, Ταχ. Κώδικας: 661 00, με την επίδειξη του αποδεικτικού καταβολής του ποσού των πέντε (5,00) €, τα οποία θα καταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου Δράμας, (εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Πέμπτη από τις 7:30 έως και τις 14:30 και Παρασκευή από 7:30 έως 14:00), μέχρι τις 7/1/2014.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜ ΑΜΟΙΒΗΣ