1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :«Αντικατάσταση κουφωμάτων ΔΣ Ξηροποτάμου»

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Αντικατάσταση κουφωμάτων ΔΣ Ξηροποτάμου» σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ