Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 25-05-2020 και ώρα 09:00 στον 2ο όροφο του Δημαρχείου και στο γραφείο 206 θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Δράμας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης € 141.129,03  (χωρίς ΦΠΑ) .