1

Κατασκευή οδών Ν. Αμισού Αρκαδικού

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδών Ν. Αμισού Αρκαδικού», συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 58.794,64 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 70.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

 

Κατεβάστε την διακήρυξη.