Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Αρχική > Κοινωνική Πολιτική > Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
image_print

Περιγραφή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης Κ.Ε.Α  είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας  και συνδυάζει :

  1. Εισοδηματική ενίσχυση
  2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. ΤΕΒΑ, Κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης, ΔΕΗ)
  3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης για ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας.

 

Τα νοικοκυριά που θα υποβάλλουν αίτηση στο ΚΕΑ θα μπορούν να ενταχθούν εφόσον πληρούν ταυτόχρονα 3 κριτήρια : κριτήρια διανομής , εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια.

Το συνολικό εισόδημα των μελών του νοικοκυριού  τους τελευταίους 6 μήνες ( πριν την υποβολή της αίτησης) πρέπει να είναι κάτω από το όριο εισοδήματος που προβλέπεται για την ένταξη στο πρόγραμμα. Το όριο του εισοδήματος ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού.

Υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες που συνοψίζουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για κάθε τύπο νοικοκυριού.

 

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ  . Τα νοικοκυριά στα οποία υπάρχουν  φιλοξενούμενα μέλη οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τους Δήμους ή τα ΚΕΠ διότι πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά το έντυπο συναίνεσης θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη.

Βασικές πληροφορίες και δικαιολογητικά που οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν την διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία , απόδειξη διαμονής, αριθμό τραπεζικού  λογαριασμού  και ΙΒΑΝ . Για τα φιλοξενούμενα μέλη , ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα.

 

Οι αιτούντες του ΚΕΑ υποχρεούνται να δηλώσουν αληθείς πληροφορίες στην αίτηση τους και να παρέχουν αληθείς πληροφορίες σε όλη την διάρκεια του προγράμματος. Επιπλέον υποχρεούνται να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία μεταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται διακοπή του προγράμματος και καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και ο αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα για ένα έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.keaprogram.gr

Σχετικά Έγγραφα