1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική και Αγροτική οδοποιία Ξηροποτάμου», συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 43.876,12 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 54.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης