1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ «Παρεμβάσεις σε χώρους απορριμμάτων (Έργα αντιπυρικής προστασίας) -2011»

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις σε χώρους απορριμμάτων (Έργα αντιπυρικής προστασίας) -2011», συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 54.280,00 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 66.855,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ