1

Περίληψη διακήρυξης προμήθειας υλικών φωτισμού

Ο Δήμος Δράμας έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια διαφόρων υλικών φωτισμού, συνολικής προεκτιμωμένης αξίας 100.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι έμποροι υλικών φωτισμού και ηλεκτρολογικών ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης