Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δράμας

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Δράμας ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Οδηγού Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, που απεστάλη στο Δήμο με το υπ. αριθμ. πρωτ. 4264/7-07-2015 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της ΔΙ.Α.ΑΜ.Α.Θ. ΑΑΕ.

Τα ΤΣΔ των Δήμων εντάσσονται στη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων που διαγράφεται τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο και έχει ως κύριο στόχο η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων να γίνεται σε επίπεδο Δήμου (ή μιας διαδημοτικής συνεργασίας), αποκεντρωμένα, με συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση.

Το σχέδιο ΤΣΔ Δήμου Δράμας είναι διαθέσιμο εδώ.

Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δράμας είναι διαθέσιμη εδώ.