1

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: “Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας”

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας"

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ