ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» με
προϋπολογισμό: 189.817,01 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι
την Παρασκευή 26/05/2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ,  με αριθμό συστήματος 199818

καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:
Παπάζογλου Ιωάννης ( τηλ. 2521350627 , e-mail: ipapaz@dimosdramas.gr).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς,  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα ένα ευρώ
και πενήντα έξι λεπτών (3.061,56 €) και ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μήνες μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 26/04/2024.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

 

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κατεβάστε την ΕΣΥ

Κατεβάστε την Οικονομική_προσφορά

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ