1

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου Δράμας»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 416/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ψ08ΖΩ9Μ-ΓΧΨ) και γ) τη με αρ. 283/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΣΧΤΩ9Μ-Υ6Χ), προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου Δράμας».

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66 133 Δράμα Τηλέφωνο: 2521350712, email: mdros@dimosdramas.gr
Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 514
Διαδικασία: Ανοικτή-Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.

Ο διαγωνισμός με Α/Α 169347 θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της εργασίας.
CPV: 73220000-0 και 71314300-5
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ 1 του 4412/2016), με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ 2 του 4412/2016) και πιο συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 28.917,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 35.857,08€ με Φ.Π.Α..
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ποσού 578,34 € .
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 09/08/2022, και ώρα 10:00 π.μ..
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Στις 16/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ιστοσελίδα του δήμου: 25-07-2022

Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ