Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

με προϋπολογισμό: 97.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 78.225,81 € χωρίς ΦΠΑ)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7326.01

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 26/06/2020 καταληκτική ημερομηνία, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 30/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑi (προϋπολογισμού 78.225,81 € χωρίς ΦΠΑ), με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω ενώσεως οικονομικών φορέων).

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες , FAX επικοινωνίας 2521023343,

αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία:

Μόσχου Αθανάσιος ( τηλ. 2521350712 , email: amosx@dimosdramas.gr)

Μίλκα Ελένη ( τηλ. 2521350652 , email: emilk@dimosdramas.gr)

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν να βρεθούν εδώ 

με αριθμό συστήματος 90176.

Μπορείτε να κατεβάσετε ενδεικτικά σχέδια : ΚΑΤΟΨΗ , ΚΑΤΟΨΗ 2 , ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ