1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων,
στρωμάτων, κ.α.»
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων,
στρωμάτων, κ.α.”, προϋπολογισμού 49.993,08 € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 3/2022,αριθμό συστήματος 163889 ΕΣΗΔΗΣ και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016.Κωδικός CPV:90514000-3 Υπηρεσίες Ανακύκλωσης Απορριμμάτων.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας είναι ΣΑΤΑ
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  15/07/2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 17:00 και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ espd-request-v2 (2)