ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛEΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 14οΔΣ, 12οΔΣ, ΔΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, 11οΔΣ, 7οΔΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, 19ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ, 13ουΔΣ, ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛEΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 14οΔΣ, 12οΔΣ, ΔΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, 11οΔΣ, 7οΔΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, 19ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ, 13ουΔΣ, ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛEΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 14οΔΣ, 12οΔΣ, ΔΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, 11οΔΣ, 7οΔΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, 19ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ, 13ουΔΣ, ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ”, προϋπολογισμού 479.999,99 € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 34/2022,αριθμό συστήματος 195846 ΕΣΗΔΗΣ και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016.Κωδικός CPV :45214210- 5.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι ΣΑΤΑ
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  28/02/2023, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ. και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 03/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  espd-request-v2 (15)