ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ”

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» με προϋπολογισμό: 237.857,95 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (προϋπολογισμού 191.820,93€  χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του δήμου Δράμας με Κ.Α. 30.7323.05.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Τρίτη 09/05/2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/05/2023 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπολογισμού 191.820,93€ χωρίς ΦΠΑ)

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:

Παπάζογλου Ιωάννης ( τηλ. 2521350627 , e-mail: ipapaz@dimosdramas.gr).

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021.

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1  του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτών  (3.836,42 €) και ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 09/04/2024.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κατεβάστε την ΕΣΥ

Κατεβάστε τα αρχεία ΕΕΕΣ